Perhekoti EC Wolmar on El Camino -menetelmään perustuva perhehoitoyksikkö. Toiminta tapahtuu 273m2 historiallisessa rakennuksessa Kymijoen rannassa, kaksikulttuurisessa perheessä. Perheeseen kuuluu isä (Ville) ja äiti (Rosa) sekä kaksi perunkarvatontakoiraa. Asuinrakennus koostuu kymmenestä huoneesta joista kuusi on varattu asiakaspaikoiksi.

Perhekoti EC Wolmar on El Camino -menetelmään perustuva perhehoitoyksikkö. Toiminta tapahtuu 273m2 historiallisessa rakennuksessa Kymijoen rannassa, kaksikulttuurisessa perheessä. Perheeseen kuuluu isä (Ville) ja äiti (Rosa) sekä kaksi perunkarvatontakoiraa. Asuinrakennus koostuu kymmenestä huoneesta joista kuusi on varattu asiakaspaikoiksi.

VAPAAT PAIKAT: 2

Omavalvontasuunnitelma

Tästä nähtävissä Perhekoti EC Wolmarin omavalvontasuunnitelma.

Perhekoti Wolmar on tarjonnut vuodesta 2018 ammatillista perhehoitoaympärivuorokautisesti huostaanotetuille ja sijoitetuille lapsille ja nuorille. Perhekodinaikuiset ovat tehneet lastensuojelutyötä vuodesta 2012.
Perhekoti Wolmar tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa. Sijoitetut lapset otetaanvastaan ainutlaatuisina yksilöinä osaksi yhteisöä. Kodinomaisuutta tukeeasuinympäristö, sekä perhekodin aikuisten lämmin suhtautuminen lapsiin.

Perhekoti Wolmarin palveluihin kuuluvat myös ratkaisukeskeinen lyhytterapia,ratkaisukeskeinen ryhmä- ja yksilöohjaus El Camino -menetelmällä.

Perhekoti EC Wolmar sijaitsee Kymijoen rannalla Kouvolan Kuusankoskella hyvienpalvelujen läheisyydessä. Kaupat, koulut ja muut tarvittavat palvelut kävelyetäisyydelläperhekodista.


Monikulttuurisuus

Perhekodin vanhemmilla on kokemusta eri kulttuureista tulevista lapsista. Perhekodinyksi tärkeimmistä arvoista on ehdottoman yhdenvertaisuuden vaaliminen. PerhekotiWolmarin aikuiset ovat itse kaksi kulttuurinen perhe. Rosa Saresvirta onespanjalaissyntyinen ja Ville Saresvirta paljasjalkainen suomalainen. Ville ja Rosa ovateläneet yhdessä Espanjassa useamman vuoden. Wolmarissa puhutaan suomea, muttaopetellaan myös espanjaa, ja kannustetaan oppimaan eri kieliä. Sillä pyritäänavaamaan uusia näkökulmia suvaitsemaan ja ymmärtämään eri tavalla ilmaistuja jaerilaisiin käytäntöihin pohjautuvia kulttuurillisia eroja positiivisesti.

Monikulttuurisuuden ymmärtämisen tukena Wolmarista tehdään säännöllisesti myösmatkoja myös ulkomaille yhdessä.


Eläimet

Wolmarissa asuu perunkarvaton koira, joiden allergiavaikutukset ovat olemattomia.Koira pääsee lasten makuuhuoneisiin kuitenkin ainoastaan jos lapsi niin pyytää, jatämä vain poikkeuksellisissa tilanteissa, kun asia koetaan lapsen tilanteessatarpeelliseksi.


Osallisuus

Nykyisessä varhaiskasvatuslaissa (540/2018) korostetaan lapsen kokonaisvaltaistaosallisuuden vahvistamista. Osallisuudella tarkoitetaan yleisesti huomattavan laajaakokonaisuutta, jonka osalta henkilöstön osaamisen kehittämistarpeen totesi jo Opetus-ja kulttuuriministeriön asettama vuoden 2015 varhaiskasvatuksen neuvottelukunta(Karila ym. 2017, 78). Tähän osaamisen kehittämistarpeeseen liittyen lapset ajatellaanusein tietynlaisena ryhmänä, vaikka osallisuus on ennen kaikkea yksilönhenkilökohtainen kokemus.

Esimerkiksi Pajulammin (2014) mukaan henkilökohtaisuudesta huolimatta osallisuudenkokemukset syntyvät lopulta kuitenkin yhteisöllisesti, aidossa dialogissa ympäristön kanssa.

Hänen mukaansa näin toimimalla lapsen osallisuuden kokemuksiin voidaan vaikuttaa heilleominaisen toimintatavan, kuten leikin ja liikkumisen kautta tai toimivassavertaiskulttuurissa oppimisen tilanteiden avulla.

Ratkaisukeskeisen El Camino menetelmän avulla annetaan lapsille keinoja ilmaistaomia unelmiaan ja tuoda näitä osallisuuden rakennuspalikoita aikuisten tietoisuuteen.


EL CAMINO MENETELMÄ PERHEKOTI WOLMARIN VARHAISKASVATUKSESSA


El Camino Wolmarissa


Perhekoti Wolmarin yhteisön kaikkien lasten kanssa työskennellään El Camino -tavoitetyöskentely menetelmän mukaan arjessa. Wolmarin El Camino -toimintatavoillatuetaan lasten kasvua ja kehitystä ja on tarjottu turvallista aikuisuutta kohtaamallajokainen lapsi yksilöllisesti tarvekeskeisesti. Perhekoti Wolmarin toimintatavatperustuvat El Camino -menetelmän hyödyntämiseen arjessa, jonka tavoittena on mm.auttaa ja ohjata lapsia ikätasoisesti sosiaalisissa vuorovaikutus tilanteissa sekä opettaakohtaamaan omia sekä toisten ihmisten tunteita joustavammin tähdäten lapsenkykyyn ratkoa itseohjautuvasti ongelmatilanteita.

El Camino -työskentely perustuu ratkaisukeskeiseen lyhytterapian malliin, jossakeskitytään ratkaisujen rakentamiseen ongelmakeskeisyyden sijaan. Työskentelynavulla opitaan mm. tunneälytaitoja, jotka kehittävät lapsen vuorovaikutustaitojasosiaalisissa tilanteissa sekä siirtyvät sisäistettynä arkipäivän hyödyksi.


Yhteisöllisyys Wolmarissa


Yhteisöllisellä kasvatuksella ja perushoidolla tuetaan lasten ja nuorten itsensähoitamisen taitoja sekä tarvittaessa toipumista tukevia asenteita suhteessayhteiskuntaan erityisesti juuri El Camino menetelmän avulla. Yhteisöllinen arki tukeelasten ja nuorten kokemusta olla osallinen sekä kykenevä vaikuttamaan asioihin.Strukturoitu arki aikatauluineen sekä säännöllinen vuorokausi- ja ateriarytmi tukevat javahvistavat lapsia ja nuoria edelleen. Hoidollisella työskentelyotteella tuetaanWolmarissa psyykkistä hyvinvointia. Työskentely pitää sisällään. mm. omaohjaajatyöskentelyn ja lempeiden arvojen mukaisten toimintamallien omaksumista.Yksilöllisen tavoitetyöskentelyn avulla on tarkoitus saada lapselle nuorelle selkeyttäoman elämänhallintansa suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä.


El Camino käytännössä


Useiden tutkimusten perusteella tiedetään, että kun johtaja voi hyvin niin myöshenkilökunta voi todennäköisemmin hyvin. Kun puhutaan varhaiskasvatuksentoimintakentästä, tarkoittaa se puolestaan sitä, että hyvinvoiva henkilöstö tarkoittaamitä suurimmalla todennäköisyydellä myös hyvinvoivia lapsia. Wolmarin perhekodinkaikki aikuiset ovat käyneet itse läpi oman El Camino -elämänhallintaprosessinsa, jottavoivat ohjata lapsia ja nuoria omaan El Camino -elämänhallinta prosessiinsa.


El Camino myös auttaa tiedostamaan omia vahvuuksia sekä opettaa säätelemään omiavoimavaroja niin, ettei liika yrittäminen tuhoa unelmia ja tavoitteita toisilla sektoreilla,kuten vapaa-ajalla. Menetelmä siis tehostaa myös voimavarojen käyttöä.

Kuten jo todettua, El Caminon avulla tuodaan konkreettisiksi, niin vastaavan kuinmuidenkin aikuisten unelmat sekä polku niiden saavuttamiseksi. Tämän ansiosta hesaavat valmiudet kannustaa ja opettaa myös lapsia tavoitteelliseen unelmointiin.


Menetelmästä hyötyvät ihan kaikki, ja erityisesti tuen tarpeessa olevat lapset, joidenkanssa syntyy usein helposti negatiivisuuden kehä. El Caminon avulla tuo kehä voidaankatkaista, kun kasvattajat sekä lapset itse oppivat löytämään jokaisesta päivästä jotainhyvää ja tavoittelemisen arvoista matkalla kohti unelmia.

El Camino siis rakentaa ihmiselle eheää minäkuvaa ja vahvistaa omaa identiteettiä ja viimein myös tuen tarve helpottaa.


El Caminoa on käytetty menestyksekkäästi jo vuosia nuorisotyössä, josta hyvänäesimerkkinä yhteistyötä tekevä Kouvolalainen Saviston Koti Oy. Näistä hyvistä, joskinreaktiivisista kokemuksista on syntynyt tahtotila saada menetelmä ennaltaehkäisevänäjo varhaiskasvatuksen käyttöön.

Tätä kehityskaarta tukee mm. Pohjolan (2010) tutkimus, jossa lasten osallisuutta onmääritelty ilmiönä niin, että todelliseen osallisuuteen johtaa vain lapsen ja nuorenkunnioittaminen yksilönä, joka parhaiten tuntee oman elämänsä. Tämä ei kuitenkaanpoista aikuisen vastuuta, vaan nimenomaan auttaa myös lasta tunnistamaansyyseuraussuhteet, kun unelma jää toteutumatta oman toiminnan seurauksena. Pohjolan(mt.) mukaan ehkäisevän lastensuojelun tavoitteet (Lastensuojelulaki 417/2007), eli lapsenkokonaisvaltainen hyvinvointi sekä osallisuuden vaatimukset lapsen toivomusten jamielipiteiden selvittämisestä ja huomioon ottamisesta lapsen iän ja kehitystasonedellyttämällä tavalla toistuvat myös varhaiskasvatuslain mukaisissa varhaiskasvatuksentavoitteissa.
Perhekoti EC Wolmar Ay/

Ville Saresvirta


Koskenrannankatu 15, 45700 Kuusankoski


ville.saresvirta@hotmail.com


Puhelin 0453497381


2 VAPAANA ASIAKASPAIKKAA, 0-13 vuotiaille sijaishuollon asiakkaille.

Uusimmat kommentit

05.03 | 21:22

Soita tai laita viestiä suoraan minulle Puh. 0453497381
Terv. Ville Saresvirta/ El Camino Ry

04.03 | 06:28

Haluaisin ostaa El Camino kirjan

25.04 | 18:16

Upeat Ihmiset tekevät Upeita Asioita <3

02.03 | 18:04

Moi Krista.

Ehdottomasti toimisi ja olen valmis modifikoimaan metodia erityistarpeisiin.
Ota yhteyttä s-postilla niin laitan lisää yhteystietoja...
ville.saresvirta@elcamino.fi

Jaa tämä sivu